W Dz.U. z 3 listopada 2022 r. pod poz. 2243 opublikowano Ustawę z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ustawa określa:

  • cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi;
  • zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej;
  • zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
  • szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.

W myśl tej ustawy instytucje kultury zaliczono do odbiorców uprawnionych. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, czyli podmiot uprawniony, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi będącymi instytucjami kultury w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy). Cenę maksymalną stosuje się w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym (m.in. instytucją kultury), jeżeli złożył on podmiotowi uprawnionemu oświadczenie na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej do 30 listopada 2022 r.

Natomiast w Dz.U. z 10 listopada 2022 r. pod poz. 2299 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik do tego rozporządzenia, które obowiązuje od 11 listopada 2022 r.

Ustawa obowiązuje od 4 listopada 2022 r.