W Dz.U. z 26 października 2022 r. pod poz. 2185 opublikowano Ustawę z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Nowelizacja wprowadza zmiany do 47 ustaw, a jej celem jest uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie:

  • wprowadzenia do prowadzonych dotąd postępowań administracyjnych postępowania uproszczonego, czyli z działu II w rozdziale 14 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA); stanowi to ułatwienie w prowadzeniu postępowania, ponieważ postępowanie uproszczone charakteryzuje się m.in. nieobszerną regulacją prawną, ograniczonym formalizmem czynności, szybkością działania organu, stosowaniem urzędowych formularzy wniosku, ograniczonym postępowaniu dowodowym, skróconej formie uzasadnienia;
  • milczącego zakończenia postępowania, które wprowadza fikcję pozytywnego załatwienia sprawy;
  • jednoinstancyjności postępowania — od decyzji w pierwszej instancji wydanej zgodnie z KPA, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie — decyzja będzie ostateczna; dzięki temu strona już z chwilą doręczenia jej takiej decyzji będzie dysponowała decyzją ostateczną;
  • elektronizacji procedur, czyli wykorzystaniu m.in. dostępnych narzędzi informatycznych i środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań (dotyczy m.in. składania wniosków z załącznikami, korespondencji z organem, zawiadomień, wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, składania sprawozdań, deklaracji, dokonywania wpisów do różnego rodzaju ewidencji);
  • innych uproszczeń, np. w zakresie ograniczenia liczby załączników do niektórych wniosków, sposobu zawiadamiania o wszczęciu postępowania i wydawanych w nim decyzjach, problemów z ustaleniem kręgu stron postępowania, braku integracji rejestrów publicznych, nieprecyzyjnie sformułowanych przepisów itd.

Ustawa w większości przepisów obowiązuje od 10 listopada 2022 r.