W Dz.U. z 21 listopada 2022 r. pod poz. 2375 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt.

Ustawa określa zadania oraz organizację Centralnego Azylu dla Zwierząt (dalej: CAZ), a także zasady przyjmowania zwierząt do CAZ i postępowania z nimi. CAZ jest ośrodkiem, w którym czasowo przetrzymuje się żywe zwierzęta należące do:

  • inwazyjnych gatunków obcych;
  • gatunków CITES — chodzi tu o gatunki wymienione w załącznikach A–D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (jest to bardzo wiele różnych gatunków zwierząt wymienionych w tych załącznikach);
  • gatunków niebezpiecznych;
  • gatunków chronionych.

CAZ jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska. Siedzibą CAZ jest miejscowość Warszawianka (gmina Lesznowola, województwo mazowieckie).

Ustawa w większości przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.