Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 17 listopada 2022 r. poz. 2342);
 • o usługach płatniczych (Dz.U. z 18 listopada 2022 r. poz. 2360);
 • o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 21 listopada 2022 r. poz. 2378);
 • o bibliotekach (Dz.U. z 22 listopada 2022 r. poz. 2393);
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 23 listopada 2022 r. poz. 2409);
 • o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 28 listopada 2022 r. poz. 2448);
 • o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz.U. z 29 listopada 2022 r. poz. 2452);
 • o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 29 listopada 2022 r. poz. 2454);
 • o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 30 listopada 2022 r. poz. 2464);
 • o Służbie Więziennej (Dz.U. z 1 grudnia 2022 r. poz. 2470);
 • o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 1 grudnia 2022 r. poz. 2474);
 • o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2 grudnia 2022 r. poz. 2483);
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2 grudnia 2022 r. poz. 2492);
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 5 grudnia 2022 r. poz. 2500);
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 6 grudnia 2022 r. poz. 2509);
 • o broni i amunicji (Dz.U. z 7 grudnia 2022 r. poz. 2516);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 7 grudnia 2022 r. poz. 2519);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 8 grudnia 2022 r. poz. 2540);
 • o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 8 grudnia 2022 r. poz. 2542);
 • o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 9 grudnia 2022 r. poz. 2555);
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 9 grudnia 2022 r. poz. 2556);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 9 grudnia 2022 r. poz. 2561).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz.U. z 23 listopada 2022 r. poz. 2403);
 • Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. z 2 grudnia 2022 r. poz. 2486);
 • Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 7 grudnia 2022 r. poz. 2522);
 • Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz.U. z 8 grudnia 2022 r. poz. 2530);
 • Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. z 8 grudnia 2022 r. poz. 2539).