W Dz.U. z 30 listopada 2022 r. pod poz. 2456 opublikowano Ustawę z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany do ustaw z:

  • 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (dotyczy m.in. prowadzenia przez bank kas mieszkaniowych);
  • 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
  • 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej;
  • 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (dotyczy m.in. udzielania grantów budowlanych i energetycznych wraz z finansowaniem przedsięwzięć mieszkaniowych, tworzenia, uzupełniania i udostępniania zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dotyczących budowy budynków, w których tworzone są lokale mieszkalne, oraz zarządzania tym zasobem itd.);
  • 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (m.in. inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy przysługuje — po spełnieniu określonych warunków — premia i grant w wysokości 50% kosztów tego przedsięwzięcia).

Nowelizacja w odniesieniu do większości przepisów obowiązuje od 1 grudnia 2022 r.