W Dz.U. z 23 listopada 2022 r. pod poz. 2415 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2022 r. w sprawie portalu danych.

Rozporządzenie wykonuje przepisy Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i określa:

  • sposób weryfikacji informacji sektora publicznego (dalej: ISP) oraz metadanych pod względem spełnienia określonych wymogów;
  • sposób udostępniania ISP lub metadanych w portalu danych, mając na względzie posiadaną przez podmioty zobowiązane infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej ISP oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne przechowywania tych informacji w portalu;
  • sposób przetwarzania ISP i metadanych udostępnianych w portalu danych;
  • standardy techniczne prowadzenia portalu, dane niezbędne do założenia konta użytkownika portalu, zasady tworzenia profilu dostawcy oraz zestaw elementów metadanych.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 grudnia 2022 r.