W Dz.U. z 24 listopada 2022 r. pod poz. 2418 opublikowano Ustawę z 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Z ustawy wynika, że kadencja:

  • rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw,
  • rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,
  • wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 r.

Ustawa obowiązuje od 9 grudnia 2022 r.