W Dz.U. z 30 listopada 2022 r. pod poz. 2461 opublikowano Ustawę z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika m.in., że kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi:

  • 1588,44 zł miesięcznie — dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • 1191,33 zł miesięcznie — dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi 1588,44 zł miesięcznie.

W Ustawie z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 3485,25 zł.

Z Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych wynika zaś, że kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi zasadniczo 1600,70 zł miesięcznie, a w przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 800,35 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 800,35 zł.

W Ustawie z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 3046,29 zł miesięcznie.

W Ustawie z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i określonych świadczeń nie może przekroczyć 2157,80 zł miesięcznie.

W 2023 r. waloryzacja od 1 marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2023 r. określonym wskaźnikiem waloryzacji nie mniej niż o kwotę 250 zł (szczegóły waloryzacji określają przepisy art. 6 i 7 nowelizacji).

Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2023 r.