W Dz.U. z 23 listopada 2022 r. pod poz. 2414 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Nowelizacja przewiduje rozwiązania w dwóch zasadniczych obszarach:

  • doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego (m.in. nieuwzględnianie w sprawozdaniu świadczeń pieniężnych, w przypadku których upłynął termin przedawnienia, możliwość korygowania sprawozdań wraz z obowiązkiem składania uzasadnienia takiej korekty, przesunięcie terminu złożenia sprawozdania z 31 stycznia do 30 kwietnia itd.);
  • zwiększenie efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (m.in. możliwość wystąpienia, bez wszczynania postępowania, do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w sprawach z zakresu przeciwdziałania nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, czyli w ramach tzw. wezwania miękkiego).

Ustawa w odniesieniu do większości przepisów obowiązuje od 8 grudnia 2022 r.