W Dz.U. z 4 stycznia 2023 r. pod poz. 28 opublikowano Ustawę z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Ustawa określa zasady:

  • współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej,
  • zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Z ustawy wynika m.in., że członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałają w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywę mieszkaniową tworzy co najmniej trzech członków.

Członkiem kooperatywy mieszkaniowej może być wyłącznie osoba fizyczna. Zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej określa umowa kooperatywy mieszkaniowej albo umowa spółki cywilnej. Umowę określającą zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej zawiera się w formie aktu notarialnego.

W celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych rada gminy może podjąć uchwałę o zbyciu nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości wyłącznie członkom kooperatyw mieszkaniowych działających na podstawie umów określających zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Zbycie nieruchomości członkom kooperatywy mieszkaniowej następuje na rzecz wszystkich stron umowy określającej zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej.

Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2023 r.