W Dz.U. z 2 stycznia 2023 r. pod poz. 5 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Bardzo ważne zmiany wprowadzono do § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Przepis ten w nowym brzmieniu stanowi, że pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów do celów służbowych według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika:

  • do 900 cm30,89 zł (przedtem — 0,5214 zł),
  • powyżej 900 cm3 — 1,15 zł (przedtem — 0,8358 zł).

Natomiast stawka za używanie do celów służbowych niestanowiącego własności pracodawcy:

  • motocykla wynosi 0,69 zł (przedtem — 0,2302 zł),
  • motoroweru — 0,42 zł (przedtem — 0,1382 zł).

Ostatnia zmiana tych stawek miała miejsce 14 listopada 2007 r., stąd potrzeba ich znaczącej podwyżki. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Z nowelizacji wynika, że w przypadku gdy oświadczenie takie zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki po podwyżce.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 stycznia 2023 r.