W Dz.U. z 23 grudnia 2022 r. pod poz. 2754 opublikowano Ustawę z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Ustawa określa zasady obsługi w systemie teleinformatycznym umów, o których mowa w:

  • art. 734 i art. 750 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług;
  • art. 25 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, czyli umowy o pracę;
  • art. 50 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli umowy uaktywniającej zawartej z nianią, czyli osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi.

Umowy o pracę, umowy-zlecenia oraz umowy o świadczenie usług będą mogły być obsługiwane w systemie teleinformatycznym w przypadku, gdy zleceniodawca lub pracodawca jest mikroprzedsiębiorcą albo podmiotem niebędącym mikroprzedsiębiorcą zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, rolnikiem, a także osobą fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. Nie dotyczy to więc instytucji kultury.

Ustawa obowiązuje od 23 stycznia 2023 r.