W Dz.U. z 19 grudnia 2022 r. pod poz. 2666 opublikowano Ustawę z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

Z ustawy wynika m.in., że w tym roku:

  • minister informatyzacji może przekazać z części budżetu państwa, której jest dysponentem, jednostce samorządu terytorialnego środki na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa w formie dotacji celowej, a łączna wysokość tych dotacji nie może być wyższa niż 5% wydatków ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister informatyzacji;
  • w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii oraz przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków społeczno-gospodarczych inflacji Prezes Rady Ministrów może wydać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.