W Dz.U. z 28 grudnia 2022 r. pod poz. 2785 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (dalej: rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń), a polegają one na tym, że:

  • w załączniku nr 1 do rozporządzenia sprawie wzorów zgłoszeń określono nowy wzór formularza NIP-2(14), który dotyczy m.in. instytucji kultury;
  • w formularzu NIP-8, w części C.2 w tytule wyrazy „1%” zastąpiono wyrazami „1,5%” — chodzi tu o zmianę wysokości procenta podatku dochodowego dla OPP.

Wzór formularza w brzmieniu sprzed zmiany:

  • NIP-2 mogą stosować osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami lub płatnikami (z wyjątkiem grup VAT),
  • NIP-8

– można stosować do 30 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2023 r.