W Dz.U. z 10 lutego 2023 r. pod poz. 282 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 stycznia 2023 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

Z rozporządzenia tego wynika, że maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym nakładane przez te muzea wynoszą — w przypadku udostępniania lub przekazywania tych informacji:

 1. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego — 149 zł za jednorazowe udostępnienie jednego pliku;
 2. w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej — 207 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na informatycznym nośniku danych;
 3. w postaci fotografii:
  • za sztukę w formacie nie większym niż 50 × 60 cm — 204 zł,
  • za 1 m2 w formacie większym niż określony w pkt wyżej — 620 zł;
 4. w postaci papierowej:
  • za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego w formacie: A4 — 71 zł, A3 — 89 zł,
  • za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego w formacie: A4 — 60 zł, A3 — 79 zł;
 5. w postaci zapisu dźwięku lub obrazu na informatycznym nośniku danych — 93 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 6. w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1–5 — 114 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika muzeum.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 lutego 2023 r.