W Dz.U. z 26 stycznia 2023 r. pod poz. 180 opublikowano Ustawę z 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej.

Ustawa określa zasady funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej (SInF), w tym wskazuje:

  • instytucje zobowiązane do przekazywania informacji do SInF,
  • organ właściwy w sprawach SInF,
  • zakres informacji przekazywanych do SInF,
  • podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zgromadzonych w SInF,
  • zasady przetwarzania informacji zgromadzonych w SInF,
  • zasady ochrony informacji przetwarzanych w SInF.

Prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego SInF służy:

  • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • rozpoznawaniu i wykrywaniu przestępstwa katalogowego oraz zapobieganiu przestępstwu katalogowemu lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także w celu identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego przestępstwa,
  • innym celom określonym w ustawie.

Ustawa weszła w życie 10 lutego 2023 r.