W Dz.U. z 8 lutego 2023 r. pod poz. 256 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2023 z 15 grudnia 2022 r.

Z ustawy wynika, że wydatki z budżetu państwa na 2023 r. dotyczące działu 24, części 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynoszą 5 235 535 000 zł, natomiast plan na 2023 r. tego działu i części ustalono na 4 282 905 000 zł.

Natomiast z budżetu środków europejskich w ramach programów europejskich na dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki te wynoszą:

  • Mechanizm Finansowy EOG 2014–2021: 142 213 000 zł;
  • Norweski Mechanizm Finansowy 2014–2021: 354 000 zł;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020: 71 449 000 zł;
  • Perspektywa Finansowa 2021–2027: 2 376 000 zł.

Kwota dotacji podmiotowych w 2023 r. na część 24 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynosi 1 712 053 000 zł, a dotacji celowych — 2 512 493 000 zł (załącznik nr 8).

Natomiast dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą 1 565 787 000 zł, w tym dla instytucji:

  • samorządowych — 221 667 000 zł,
  • państwowych — 1 344 120 000 zł.

Ustawa obowiązuje od 8 lutego 2023 r., z mocą od 1 stycznia 2023 r.