W Dz. Urz. M.P. z 13 lutego 2023 r. pod poz. 185 opublikowano Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.

Ogłoszony na podstawie art. 89 ust. 6 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8%.