W Dz. Urz. M.P. z 16 lutego 2023 r. pod poz. 203 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ogłoszono, że od 1 marca 2023 r. wysokość kwoty:

  • za wydanie duplikatu KDR wynosi 13 zł,
  • za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR wynosi 21 zł,
  • kosztu realizacji przez gminę zadań związanych z KDR w przypadku rodzin wielodzietnych wynosi 6 zł,
  • kosztu realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu karty oraz wydanie karty tradycyjnej — w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna — wynosi 4 zł.