W Dz.U. z 27 stycznia 2023 r. pod poz. 185 opublikowano Ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a dotyczą one m.in.:

  • braku możliwości korzystania w Polsce z uprawnień w razie korzystania z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE,
  • rezygnacji z terminu na zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP, gdy wjazd nie został zarejestrowany przy przekraczaniu granicy,
  • określenia 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nadanie PESEL,
  • zmiany zasad udzielania pomocy w ramach zakwaterowania zbiorowego poprzez wprowadzenie udziału obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz maksymalnego okresu świadczenia pomocy itd.

Ustawa, w większości przepisów, obowiązuje od 28 stycznia 2023 r.