W Dz.U. z 2 marca 2023 r. pod poz. 396 opublikowano Konwencję Ramową Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzoną w Faro 27 października 2005 r.

Z konwencji wynika, że jej celem jest m.in. uznanie przez państwa będące stronami konwencji odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za dziedzictwo kulturowe, a także uznanie, że prawa odnoszące się do dziedzictwa kulturowego są nieodłączną częścią określonego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa do uczestniczenia w życiu kulturalnym. W konwencji podkreślono, że celem zachowania dziedzictwa kulturowego i zrównoważonego korzystania z tego dziedzictwa jest rozwój człowieka i podniesienie poziomu życia.

Konwencja odnosi się do takich zagadnień, jak:

 • wspólne dziedzictwo Europy,
 • prawo, odpowiedzialność i polityka dziedzictwa kulturowego,
 • skutki konwencji,
 • dziedzictwo kulturowe i dialog,
 • środowisko, dziedzictwo i jakość życia,
 • zrównoważone korzystanie z dziedzictwa kulturowego,
 • dziedzictwo kulturowe i działalność gospodarcza,
 • organizowanie odpowiedzialności publicznej za dziedzictwo kulturowe,
 • dostęp do dziedzictwa kulturowego i partycypacja demokratyczna,
 • dziedzictwo kulturowe i wiedza oraz społeczeństwo informacyjne,
 • zobowiązania stron konwencji,
 • współpraca w zakresie monitorowania.

W Dz.U. z 2 marca 2023 r. pod poz. 397 opublikowano oświadczenie rządowe z 11 stycznia 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej konwencji, z którego wynika, że w stosunku do Polski obowiązuje ona od 1 marca 2023 r.