W Dz.U. z 9 marca 2023 r. pod poz. 441 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025″.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025″ (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 nowego brzmienia tego rozporządzenia, organom prowadzącym publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa.

Wymienione podmioty otrzymają także finansowe wsparcie z budżetu państwa w odniesieniu do rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży realizowanego w ramach tego programu rozwoju czytelnictwa.

Do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, a w przypadku placówki wychowania przedszkolnego będącej publiczną inną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego — osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego tę placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 marca 2023 r.