W Dz.U. z 22 marca 2023 r. pod poz. 543 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich.

Z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia w nowym brzmieniu wynika, że wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i wynosi:

  • 8000 zł — (wcześniej 5000 zł), jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
  • 9000 zł — (wcześniej 6000 zł), jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
  • 10 000 zł — (wcześniej 7000 zł), jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 marca 2023 r.