Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 19 kwietnia 2023 r. poz. 733),
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 19 kwietnia 2023 r. poz. 735),
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 20 kwietnia 2023 r. poz. 742),
 • o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 20 kwietnia 2023 r. poz. 747),
 • o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 20 kwietnia 2023 r. poz. 748),
 • o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 21 kwietnia 2023 r. poz. 753),
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 21 kwietnia 2023 r. poz. 756),
 • o dodatku osłonowym (Dz.U. z 21 kwietnia 2023 r. poz. 759),
 • o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 24 kwietnia 2023 r. poz. 765),
 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 25 kwietnia 2023 r. poz. 773),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 25 kwietnia 2023 r. poz. 775),
 • o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 25 kwietnia 2023 r. poz. 779),
 • o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz.U. z 26 kwietnia 2023 r. poz. 783),
 • o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 26 kwietnia 2023 r. poz. 788),
 • o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 26 kwietnia 2023 r. poz. 790),
 • o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 27 kwietnia 2023 r. poz. 802),
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 27 kwietnia 2023 r. poz. 810),
 • o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. poz. 824),
 • o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. poz. 826),
 • o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 4 maja 2023 r. poz. 843),
 • o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 4 maja 2023 r. poz. 845),
 • o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 5 maja 2023 r. poz. 846),
 • o rodzinnym kredycie mieszkaniowym (Dz.U. z 5 maja 2023 r. poz. 859),
 • o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 9 maja 2023 r. poz. 875),
 • o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 10 maja 2023 r. poz. 883),
 • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 10 maja 2023 r. poz. 887),
 • o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 11 maja 2023 r. poz. 892),
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 12 maja 2023 r. poz. 900),
 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 12 maja 2023 r. poz. 901),
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 12 maja 2023 r. poz. 904),
 • o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 15 maja 2023 r. poz. 913),
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 16 maja 2023 r. poz. 926).

Ogłoszono też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń:

 • MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. poz. 822),
 • Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 16 maja 2023 r. poz. 923).