W Dz.U. z 17 maja 2023 r. pod poz. 937 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Rozporządzenie określa treść wniosku:

 • o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części, a także dokumenty dołączane do takich wniosków;
 • w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także dokumenty dołączane do takich wniosków;
 • o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
 • o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części, a także dokumenty dołączane do takiego wniosku;
 • o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, a także dokumenty dołączane do takiego wniosku.

Rozporządzenie dotyczy wniosków:

 • o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp);
 • w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy (art. 180 § 8 kp);
 • o udzielenie pracownikowi będącemu ojcem wychowującym dziecko albo pracownikowi — innemu członkowi najbliższej rodziny — pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 kp);
 • o udzielenie m.in. pracownikowi — ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi — innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku przerwania przez pracownicę przebywającą w szpitalu (innym wymienionym tam zakładzie leczniczym) urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (art. 180 § 16 kp);
 • o udzielenie pracownikowi — ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 180 § 17 kp);
 • o udzielenie pracownikowi — rodzicowi dziecka urlopu rodzicielskiego lub jego części (art. 1821d § 1 kp);
 • o łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e § 2 kp);
 • o udzielenie pracownikowi — ojcu urlopu ojcowskiego lub jego części (art. 1823 § 2 kp);
 • o udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęcia na wychowanie dziecka jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej (art. 183 § 6 kp);
 • o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części (art. 186 § 7 kp);
 • o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (art. 1867 § 2 kp).

Z rozporządzenia wynika również, że:

 • w przypadku konieczności dołączenia do wniosku, o którym mowa w rozporządzeniu, zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka (dzieci), wydanego przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, powinien on być przetłumaczony na język polski, ale nie dotyczy to zagranicznych dokumentów potwierdzających urodzenie dziecka (dzieci), wydanych przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, wydanych na terytorium państw członkowskich UE, państw członkowskich EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw — stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Polska, w językach urzędowych tych państw;
 • jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków;
 • w przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w rozporządzeniu pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 maja 2023 r.