W Dz.U. z 9 maja 2023 r. pod poz. 879 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej), w którym, jak wynika z § 3, akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują, w części B — oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym także po zmianie:

  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp),
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 kp),
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 kp).

Zgodnie z § 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, w skład których po zmianie wchodzą także m.in. wnioski pracownika dotyczące:

  • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 kp),
  • ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego (art. 1731 kp).

Rozporządzenie obowiązuje od 17 maja 2023 r.