W Dz.U. z 15 maja 2023 r. pod poz. 912 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zmiany wprowadzono do § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, z którego wynika, że w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, które, zgodnie z wprowadzoną zmianą, dotyczą także:

  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem przewidzianego w art. 1481 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej, przewidzianej w art. 6733 § 1 kp, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Zmieniono też wzór świadectwa pracy stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 maja 2023 r.