W Dz.U. z 26 września 2023 r. pod poz. 2019 opublikowano Rozporządzenie MRiPS z 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W Rozporządzeniu MRiPS z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w załączniku nr 1 do niego, zmieniono wzór Karty Dużej Rodziny.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 września 2023 r.