Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o lasach (Dz.U. z 9 kwietnia 2024 r. poz. 530),
 • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 12 kwietnia 2024 r. poz. 556),
 • o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 12 kwietnia 2024 r. poz. 558),
 • o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 12 kwietnia 2024 r. poz. 560),
 • o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 12 kwietnia 2024 r. poz. 562),
 • o dokumentach publicznych (Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 564),
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 566),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 572),
 • o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 574),
 • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 16 kwietnia 2024 r. poz. 576),
 • o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 18 kwietnia 2024 r. poz. 589),
 • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 18 kwietnia 2024 r. poz. 593),
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 18 kwietnia 2024 r. poz. 594),
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 18 kwietnia 2024 r. poz. 596),
 • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 19 kwietnia 2024 r. poz. 604),
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 22 kwietnia 2024 r. poz. 609),
 • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 23 kwietnia 2024 r. poz. 622),
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 24 kwietnia 2024 r. poz. 628),
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 25 kwietnia 2024 r. poz. 632),
 • o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 25 kwietnia 2024 r. poz. 633),
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 29 kwietnia 2024 r. poz. 654),
 • Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 6 maja 2024 r. poz. 686),
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 8 maja 2024 r. poz. 706),
 • o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 8 maja 2024 r. poz. 707),
 • o obligacjach (Dz.U. z 8 maja 2024 r. poz. 708),
 • o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 14 maja 2024 r. poz. 722),
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 14 maja 2024 r. poz. 725).