W Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach inwestycji A2.5.1. „Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także podmioty udzielające tej pomocy.

Pomocy publicznej udziela się na przedsięwzięcia w zakresie sztuk wizualnych, teatru, muzealnictwa, muzyki, tańca oraz kultury ludowej, w tym przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem nowych technologii, wybrane do objęcia wsparciem z planu rozwojowego zgodnie z regulaminem. Przedsięwzięcia te obejmują:

  1. festiwale, przeglądy i konkursy;
  2. wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki;
  3. dokumentację, archiwizację, badania oraz popularyzację kultury i wiedzy o kulturze;
  4. konferencje i panele dyskusyjne;
  5. kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Pomocy publicznej można udzielać mikroprzedsiębiorcy, małemu albo średniemu przedsiębiorcy na jego wniosek, a podmiot ubiegający się o pomoc publiczną może ją otrzymać pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krótszym niż 10 lat od dnia zawarcia umowy.

Podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, który udziela pomocy publicznej w zakresie wskazanym w regulaminie.

Pomocy publicznej udziela się nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 kwietnia 2024 r.