W Dz.U. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 613 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Z rozporządzenia wynika, że pełnomocnictwo ogólne, utrwalone w postaci elektronicznej, przesyła się za pośrednictwem:

  • portalu podatkowego — przez mocodawcę, pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać;
  • dedykowanego systemu teleinformatycznego Szefa KAS — przez organy podatkowe.

Pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń, utrwalone w postaci elektronicznej, przesyła się do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy:

  • na adres do doręczeń elektronicznych;
  • za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku wdrożenia rozwiązań związanych z wykorzystywaniem doręczeń elektronicznych (w instytucjach kultury dzień tego wdrożenia to 1 października 2024 r.), w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Rozporządzenie obowiązuje od 7 maja 2024 r.