W Dz.U. z 15 maja 2024 r. pod poz. 731 opublikowano Ustawę z 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Ustawa określa:

  • wymagania dostępności produktów i usług;
  • obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług;
  • system, zasady i tryb sprawowania nadzoru rynku w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  1. usług oferowanych lub świadczonych przez mikroprzedsiębiorców;
  2. stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie:
    • a) map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, w przypadku gdy na tych mapach, mapach interaktywnych, w tym geoportalach, przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne są prezentowane w sposób dostępny cyfrowo, o którym mowa w przepisach Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
    • b) treści, które nie są finansowane i nie są tworzone przez dany podmiot gospodarczy oraz nie znajdują się pod jego kontrolą;
  3. usług komunikacji miejskiej oraz do niektórych gminnych, metropolitalnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich w rozumieniu Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa w większości wejdzie w życie 28 czerwca 2025 r.