W Dz.U. z 13 maja 2024 r. pod poz. 721 opublikowano Ustawę z 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. do Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni:

  1. zastępca wójta;
  2. pierwszy zastępca — w gminie, w której powołano więcej niż jednego zastępcę;
  3. osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów — w gminie, w której nie powołano zastępcy wójta albo został on odwołany.

Ponadto:

  • przewodniczący rady gminy, w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu wójta, pisemnie informuje wojewodę o objęciu funkcji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, albo o konieczności wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję wójta;
  • Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra administracji publicznej, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wyznacza osobę pełniącą funkcję wójta do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta w czasie wykonywania zadań i kompetencji wójta przez zastępcę wójta albo osobę wyznaczoną przez Premiera (art. 28h ustawy o samorządzie gminnym), funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba, która przejęła wykonywanie zadań i kompetencji wójta z powodu przemijającej przeszkody wymienionej w art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, tzn. m.in. z powodu aresztowania, choroby albo zawieszenia w czynnościach służbowych.

Przed zmianą przepisy te przewidywały, że obowiązki wójta w przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji mogła pełnić tylko osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed 28 maja 2024 r., pełni tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ustawa weszła w życie 28 maja 2024 r.