W Dz.Urz. M.P. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 319 opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Zespołu „e-Legislacja”.

Z zarządzenia wynika, że utworzono Zespół „e-Legislacja” będący organem pomocniczym Rady Ministrów, do zadań którego należy:

  1. opracowanie założeń dla systemów teleinformatycznych obsługujących proces legislacyjny oraz zwiększających powszechny dostęp do informacji o prawie;
  2. identyfikacja i analiza elementów infrastruktury informatycznej wykorzystywanych w urzędach obsługujących konstytucyjne organy publiczne oraz instytucje im podległe lub przez nie nadzorowane, istotnych z punktu widzenia realizacji systemów e-legislacji;
  3. wypracowanie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach e-legislacji;
  4. opracowanie propozycji zmian w przepisach prawa niezbędnych do wdrożenia systemów e-legislacji;
  5. analiza skutków proponowanych rozwiązań;
  6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów, które dotyczą zagadnień związanych z systemami e-legislacji.

Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową działalności Zespołu, a także tworzonych zespołów ekspertów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie obowiązuje od 20 kwietnia 2024 r.