W Dz.U. z 12 czerwca 2024 r. pod poz. 859 opublikowano Ustawę z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego oraz właściwość organów w tych sprawach, a także reguluje czasowe ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (przeciętny dochód za 2023 r.) nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała te kwoty, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Zasadniczo bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 300 zł — gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł — gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł — gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł — gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwójna wysokość bonu energetycznego przysługuje w przypadku ogrzewania gospodarstwa domowego energią elektryczną na zasadach określonych w art. 2 ust. 8 ustawy.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wypłaca się jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa obowiązuje od 13 czerwca 2024 r.