Instytucje kultury coraz częściej z sukcesem sięgają po środki z funduszy europejskich. I to nie tylko z projektów związanych z rozwojem infrastruktury czy ochrony dziedzictwa kulturowego.

Otóż biblioteki czy domy kultury mogą realizować swoje zadania, wykorzystując środki np. z Europejskiego Funduszu Spójności (EFS). Warto korzystać z tego źródła, ponieważ pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych. Przedstawiamy dwa przykłady projektów zrealizowanych ze środków EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny w Starym Sączu

Założeniem projektu było zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i poprawa ich dostępności do rynku pracy na terenie gminy Stary Sącz i gmin sąsiednich. Była to inicjatywa partnerska przygotowana wspólnie z prywatnym gimnazjum w Starym Sączu oraz Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu. Podstawową grupę stanowiło 25 osób — aktorów integracyjnego teatru muzycznego, z których 15 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności (osoby niepełnoletnie i dorosłe, nieaktywne zawodowo).

Pozostałymi aktorami byli uczniowie z prywatnego gimnazjum w Starym Sączu. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora grupa przygotowała widowisko teatralno-muzyczne Akademia Naszych Marzeń, które zaprezentowano kilkakrotnie w plenerze w ramach imprez organizowanych na terenie gminy Stary Sącz oraz podczas przeglądów zespołów teatralnych w Krakowie, Gorlicach i Nowym Sączu. Przedstawienia miały bardzo liczną widownię i doskonały odbiór publiczności. Dzięki temu zaznaczona została aktywna obecność niepełnosprawnych mieszkańców w życiu społecznym.

Najcenniejsze było jednak doświadczenie wspólnej pracy integracyjnego zespołu nad opracowaniem spektaklu. Odnajdywanie właściwej roli dla każdego uczestnika (uwzględniającej m.in. jego stan niepełnosprawności, uzdolnienia, temperament), zaowocowało nie tylko doskonale odbieranym przez publiczność przedstawieniem, ale także licznymi przyjaźniami i przełamaniem istniejących barier pomiędzy światem zdrowych i niepełnosprawnych.

Projekt zrealizowano w ramach Priorytetu VI Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wartość dofinansowania: 41 344 złotych.

Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych w Krasnymstawie

Celem projektu było zapewnienie możliwości rozwijania swoich zainteresowań plastycznych i wrażliwości estetycznej młodym mieszkańcom Krasnegostawu. Przez cały rok szkolny w ramach projektu realizowane były zajęcia z rysunku, malarstwa i rzeźby.

Projektem objęto uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całego powiatu krasnostawskiego, którzy chcieli kontynuować swoją edukację w średnich i wyższych szkołach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych. Aby podjąć naukę w takiej szkole, trzeba zdać egzamin i wykazać się wiedzą z zakresu historii sztuki.

Ponieważ koszt takich zajęć jest dla młodzieży często zbyt wysoki, postanowiono wyjść naprzeciw ich potrzebom i zorganizować w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie bezpłatne zajęcia w formie warsztatów z różnych dziedzin plastycznych. Zajęcia prowadzone były przez artystów plastyków i ekspertów z danych dziedzin sztuki.

Dzięki realizacji projektu osoby uzdolnione plastycznie, mające utrudniony dostęp do usług edukacyjnych mogły skorzystać z wysokiej jakości oferty rozwoju artystycznego oraz wzmocnić swoje szanse na uzyskanie zawodu i przyszłego zatrudnienia.

Projekt zrealizowano w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość dofinansowania z EFS: 107 101 złotych.