Odbywa się od dwóch lat w ramach Święta Wrocławia. Jest to wielka feta dla miłośników etnicznych dźwięków i muzyki kultywującej kultury innych krajów. Podczas festiwalu mieszkańcy, goście i turyści mogą zapoznać się z kulturą mniejszości narodowych i etnicznych, które mieszkają w Polsce, w szczególności we Wrocławiu.

W trakcie trwania Kalejdoskopu Kultur prezentowana jest tradycja i kultura mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, greckiej, romskiej, łemkowskiej, żydowskiej, karaimskiej, bułgarskiej. Wszystko to odbywa się w ciekawej, zachęcającej do aktywnego uczestnictwa formie występów artystycznych, koncertów, pokazów rękodzieła i sztuki, warsztatów.

Festiwal ma służyć kształtowaniu postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej. W takiej atmosferze współpracy i wspólnej zabawy co roku realizowany jest dialog ponadkulturowy.