Sokołowski Ośrodek Kultury, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Muzeum na Zamku w Liwie oraz „Zamek Liw” Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej zorganizowało I Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Kultury, które odbyło się w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim.

Ideą forum była prezentacja i promocja działalności kulturalno-społecznej, a przede wszystkim naukowo-badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej organizacji pozarządowych działających na terenie wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia.

Z forum można się było dowiedzieć o lokalnych stowarzyszeniach i instytucjach publicznych, które od lat blisko współpracują i zrealizowały wiele ciekawych projektów na rzecz regionu.

Ważna jest działalność wydawnicza. Zbieranie, opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów dotyczących historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz współczesności małej ojczyzny jest bardzo istotne.

Forum umożliwiło organizacjom pozarządowym prezentację dorobku naukowego i popularyzatorskiego oraz wydawnictw, a także najciekawszych inicjatyw w sferze kultury. Służyło też wymianie doświadczeń dotyczących działalności oraz pogłębianiu wiedzy na temat przeszłości i współczesnych problemów poszczególnych miejscowości.

W ramach forum zorganizowano wystawy wydawnictw wszystkich organizacji, szczegółową prezentację kilku inicjatyw badawczych i wydawniczych oraz debatę na temat planów na przyszłość, współpracy i możliwości finansowania działalności.

Współpraca stowarzyszeń i instytucji może nie tylko usprawnić funkcjonowanie samych organizacji, ale także umocnić ich pozycję wobec władz samorządowych i poprawić efektywność lokalnych działań.

Gośćmi forum byli przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.