Po 1989 r., dzięki otwarciu granic i intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, na Zachodzie znacznie poszerzył się zakres wiedzy na temat historii Polski. Nadal jednak daje o sobie znać trudna do pokonania bariera językowa. Powoduje ona, że wiedza o dziejach Polski i innych krajów regionu dostępna zagranicznym wykładowcom akademickim i nauczycielom historii pochodzi głównie z opracowań i tylko w niewielkim stopniu ze źródeł, których, jak dotąd, stosunkowo niewiele przełożono na język angielski.

Aby choć w części zniwelować tę barierę i ułatwić zainteresowanym zapoznanie się bezpośrednio ze źródłami, Muzeum Historii Polski w Warszawie postanowiło utworzyć angielskojęzyczną stronę internetową Polish Freedom skierowaną przede wszystkim do wykładowców akademickich i studentów, na której prezentowany jest stale powiększany zbiór źródeł historycznych dotyczących historii Polski od X do XX w.

Twórcy chcieliby, aby stała się ona rodzajem internetowego elementarza ukazującego — przez pryzmat wybranych tekstów — najważniejsze wydarzenia i procesy w dziejach Polski. Każdy dokument, wraz z koniecznymi objaśnieniami i krótkim wprowadzeniem, zamieszczony jest na stronie w polskiej i angielskiej wersji językowej (w przypadku tekstów powstałych w języku innym niż polski, np. po łacinie, publikowana jest również wersja oryginalna). Pierwsze 22 teksty wybrane do publikacji to między innymi dokumenty, takie jak konstytucja Nihil novi z 1505 r., Konstytucja 3 Maja czy Testament Polski Walczącej.

Prezentowana kolekcja źródeł stanowi zaledwie początek szerszego projektu.