Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiDN z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru instytucji kultury), zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. Wzór księgi rejestrowej instytucji kultury (dalej: KRIK) stanowiący załącznik do tego rozporządzenia określa, że w pozycjach: kolumna 10 w dziale I, kolumna 8 w dziale II, kolumna 6 w dziale III, kolumna 6 w dziale IV wpisuje się: „Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu”.
Wpisów, zmian i wykreśleń w KRIK danej instytucji dokonuje pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej upoważniony zarządzeniem organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W treści zarządzenia określono, że:
„Upoważnia się Panią/Pana …, pracownika … w … do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury …”.
Czy wpisów w KRIK powinien dokonywać pracownik upoważniony zarządzeniem wydanym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który w praktyce dokonuje wpisu, czy kierownik komórki organizacyjnej posiadający pełnomocnictwo organizatora do składania oświadczeń woli i sprawującego nadzór z zakresu prawa pracy nad takim pracownikiem, jako posiadający pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.