archiwum

Okres przechowywania dokumentów i sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 74 Ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Od 1 stycznia 2019 r. art. 9 pkt 10 Ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zlikwidował obowiązek trwałego przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego oraz pozwolił zlikwidować starsze (zatwierdzone w 2013 r.) sprawozdania finansowe.
Czy te przepisy mają zastosowanie również do instytucji kultury czy tylko do przedsiębiorców?
Czy ewentualnie są jeszcze inne przepisy szczegółowe (poza wewnętrznymi uregulowaniami instytucji kultury) — dotyczące przechowywania dokumentów księgowych, w tym zatwierdzonych sprawozdań księgowych, zobowiązujące do dłuższego przechowywania akt, nawet do 25 lat?

Archiwum społeczne ciekawą propozycją na zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie zasobów kultury

• Archiwum społeczne jest ciekawym pomysłem na zaangażowanie społeczności lokalnej w poznawanie własnej historii i kultury • Ośrodek KARTA jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Warto zwrócić się do niego o wsparcie i wskazówki • Projekt stworzenia archiwum społecznego może być nową propozycją dla wolontariuszy w instytucji kultury