autorskie prawa majątkowe

Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich

Instytucja kultury musi zapłacić odszkodowanie za naruszenie praw autorskich.
Czy zapłacone przez nią odszkodowanie można ująć w księgach rachunkowych i czy nie narusza to dyscypliny finansów publicznych? A jeśli można ująć w księgach, to czy jako pozostałe koszty operacyjne?
Jak postąpić w sytuacji, gdy instytucja nie ma środków zarezerwowanych na taki cel w planie finansowym?

Przeniesienie praw autorskich i pozostanie wydawcą

Instytucja kultury zamierza podpisać umowę z lokalnym pisarzem (nieprowadzącym działalności gospodarczej) na monografię dotyczącą jednej z miejscowości w gminie. Ma to być umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich (koszty w wysokości 50% przychodu) dotycząca napisania książki i sprzedaż 250 sztuk jej egzemplarzy w ramach jednej umowy o dzieło. Autor sam zajmie się recenzją i wydrukiem książek, będzie wydawcą i ma nadany ISBN. Instytucja jest podatnikiem VAT i chce te książki sprzedawać.
Czy ta forma rozliczenia z autorem jest prawidłowa?
Jak zaksięgować zakup książek?

Umowa licencyjna z ZAiKS na odtwarzanie muzyki w Internecie

Samorządowa instytucja kultury zarejestrowała program telewizyjny bez udziału publiczności, który zamierza zamieścić do nieodpłatnego odtwarzania na swoim kanale YouTube. Program składa się z koncertu tria muzyków wykonujących repertuar chroniony prawem autorskim (4 utwory muzyki klasycznej i 2 kolędy). Dużą część programu stanowi spotkanie przy wigilijnym stole (również m.in. z udziałem tych muzyków), podczas którego zaproszeni goście rozmawiają o tradycjach wigilijnych i kulinarnych. ZAiKS poinformował instytucję, że trzeba podpisać umowę licencyjną. Za każde odtworzenie stawka według ZAiKS wynosi 0,8 zł.
Czy są inne formy uzyskania licencji — np. określony konkretnie ryczałt?

Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych

Galeria sztuki chce pozyskać autorskie prawa majątkowe do dzieł sztuki, które weszły do zbiorów w latach osiemdziesiątych XX w. oraz później, a do których tych praw nie posiada. Chce pozyskać autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie bezpośrednio od autorów dzieł bądź od ich spadkobierców.
Czy w tym przypadku konieczna jest wycena praw autorskich do tych dzieł?

Nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych

Galeria sztuki chce pozyskać autorskie prawa majątkowe do dzieł sztuki, które weszły do zbiorów w latach osiemdziesiątych XX w. oraz później. Chce pozyskać autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie bezpośrednio od autorów dzieł bądź od ich spadkobierców.
Czy w tym przypadku konieczna jest wycena praw autorskich do tych dzieł?

Nieodpłatne przeniesienie praw autorskich

Instytucja kultury (muzeum) zamierza nabyć od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży przedmioty wpisujące się w działalność statutową instytucji. Przede wszystkim chodzi o plakaty, projekty szkiców i mozaik wykonane w latach siedemdziesiątych XX w. Przedmioty te są jednocześnie nośnikami utworów w rozumieniu art. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie).
Sprzedawca — właściciel tych przedmiotów — jest jednocześnie ich twórcą i przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe. Twórca postanowił przenieść na muzeum prawa autorskie do utworów utrwalonych w sprzedawanych przedmiotach. Umowa ma określać pola eksploatacji, na których muzeum będzie mogło korzystać z utworów. W działalności instytucji kluczowa jest możliwość upowszechniania swych zbiorów, w tym ich digitalizowania, a także rozpowszechniania w Internecie.

Ewidencja obrazów powstałych na plenerze malarskim

Instytucja kultury w ramach organizowanego pleneru malarskiego zapewnia niezbędne materiały (farby, podobrazia) oraz noclegi dla osób biorących w nim udział. Twórca podczas pleneru wykonuje dwa obrazy; jeden z nich zostaje w instytucji. W przyszłości instytucja planuje sprzedaż tych obrazów. Z każdym uczestnikiem pleneru instytucja podpisuje umowy o bezpłatne przekazanie praw majątkowych do wykonanych obrazów. Polityka rachunkowości instytucji zawiera zapis, iż za środki trwałe uważa się składniki majątku o wartości powyżej 3500 zł, a składniki poniżej tej kwoty traktowane są jak materiały i wykazywane w pozabilansowej ewidencji ilościowej (książce inwentarzowej).
Czy obrazy należy zatem potraktować jak materiały i wpisać jedynie do ewidencji pozabilansowej?
Co należy zrobić z bezpłatnie przyjętymi prawami majątkowymi do obrazów?

Nabycie praw autorskich w bibliotece

Biblioteka zawarła w 2017 r. umowę z autorem na zakup kilkunastu różnych zilustrowanych legend. Biblioteka wyda te legendy w formie publikacji książkowej w 2018 r. Autor przenosi na wydawcę na zasadach wyłączności, wszelkie autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem. Z tytułu wykonania dzieła i przeniesienia praw autorowi przysługuje wynagrodzenie powyżej 3500 zł, a wartość jednej legendy nie przekracza 600 zł. W polityce rachunkowości biblioteki znajduje się postanowienie, zgodnie z którym składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej do 600 zł są zarachowane bezpośrednio w koszty, natomiast przy składnikach majątku trwałego o wartości początkowej powyżej 600 zł, a niższej lub równej 3500 zł dokonuje się amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania w 100%, zaś składniki majątkowe o wartości przekraczającej 3500 zł są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po ujęciu ich w ewidencji.
Czy biblioteka powinna zaliczyć zakup legend do wartości niematerialnych i prawnych oraz jak zaksięgować zakup praw autorskich?

Wykorzystanie zdjęć nieruchomości z popularnego serialu telewizyjnego

Centrum kultury chce wydać publikację związaną z niezwykle popularnym serialem emitowanym przez TVP. W jej tytule znajdzie się jedynie nazwa miejscowości, w jakiej dzieje się akcja serialu. Publikacja ma zawierać m.in. zdjęcia i rysunki budynków wykorzystywanych w filmie. Nie będzie w niej natomiast używany zastrzeżony logotyp serialu ani wizerunki aktorów — serialowych postaci.
Czy TVP jako posiadacz praw do serialu może rościć sobie jakiekolwiek prawa do wydania zgody na tę publikację?
Czy ma znaczenie sposób jej rozpowszechniania, tj. odpłatny lub nieodpłatny?

Koszty autorskie a koszty pracownicze

Dom kultury zatrudnia pracownika, który w obowiązkach ma tworzenie (pisanie) spektakli wykonywanych przez podopiecznych instytucji. Specjalista ds. płac instytucji uważa, że w tej właśnie części wynagrodzenia można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, ponieważ pracownik tworzy utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Teatr zawiera umowy o dzieło na realizację zadań związanych z opracowaniem spektaklu premierowego (opracowanie scenariusza, inscenizacji, reżyserii, zaprojektowanie scenografii i kostiumów, nadzór autorski nad wytworzeniem całości zaprojektowanych środków inscenizacji, ich montażem, oświetleniem i doprowadzeniem przedstawienia do właściwego kształtu plastycznego). Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne oraz że wykonane dzieło będzie spełniać wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
Zgodnie z umową teatr przejmuje całość praw autorskich do scenografii, kostiumów zakresie realizacji i eksploatacji w swoim repertuarze. Czy trzeba wnosić opłaty na rzecz ZAiKS, jeśli prawa autorskie są przekazane na rzecz teatru?