badania klientów

Ewaluacja w kulturze

• Ewaluacja to jedno z narzędzi skutecznego zarządzania, istotny element procesu decyzyjnego • Dotyczy przede wszystkim tych działań, których wartość nie jest bezpośrednio weryfikowana przez rynek, a więc znakomicie sprawdza się w obszarze kultury • Ewaluacja pozwala określić, w jakim stopniu, w kontekście efektów długookresowych, udało się osiągnąć zamierzone cele

Jak unikać błędów w ankietach instytucji kultury?

• Ankieta ma składać się jedynie z pytań, które prowadzą do celu badania — należy unikać pytań zbędnych • Pytania w ankiecie powinny być krótkie i możliwie jak najprostsze • Dobrze jest dostosować formę ankiety do grupy respondentów i miejsca, w którym będzie ona wypełniana

Sztuka jest dla widza, czyli zarządzanie publicznością w instytucji kultury

• Należy pamiętać, że publiczność instytucji kultury to nie tylko młodzież szkolna, to także dzieci, studenci, dorośli, osoby starsze • Zawsze trzeba myśleć o odbiorcach wydarzeń kulturalnych i włączać ich w działania instytucji • Warto monitorować, jak odbiorcy reagują na działania instytucji kultury — dzięki temu będzie wiadomo, co należy usprawnić

Jak przeprowadzić wartościowe dla instytucji kultury badania jej klientów?

• Badania klientów instytucji kultury, których w Polsce prowadzi się bardzo niewiele, powinny być podstawą najważniejszych decyzji w nich podejmowanych • Najbardziej podstawowym — a w instytucjach kultury najlepiej się sprawdzającym — sposobem zbierania danych jest ankieta • Ankieta, aby została wypełniona, musi być napisana prostym, zrozumiałym językiem oraz nie może być przesadnie długa