badanie ksiąg przez biegłego rewidenta

Nowe zasady badania sprawozdań finansowych instytucji kultury

  • Audytora wybiera organizator, umowę podpisuje dyrektor instytucji kultury
  • Umowę o badanie sprawozdania finansowego można rozwiązać w uzasadnionych przypadkach
  • Audytora wybiera się na dwa lata

Instytucja kultury nie musi sporządzać sprawozdania na żądanie organizatora

Czy gmina będąca organizatorem może żądać od swojej instytucji kultury przedłożenia sprawozdania z działalności za wskazany okres?