badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Nowe zasady badania sprawozdań finansowych instytucji kultury

  • Audytora wybiera organizator, umowę podpisuje dyrektor instytucji kultury
  • Umowę o badanie sprawozdania finansowego można rozwiązać w uzasadnionych przypadkach
  • Audytora wybiera się na dwa lata

Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe muzeum za 2013 r. zawiera m.in. następujące dane:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 68 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła 48 523 769 zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły 1 146 724 zł.

Czy muzeum ma obowiązek poddać sprawozdanie za 2014 r. badaniu przez biegłego rewidenta, a następnie je ogłosić? Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego muzeum, aby wszystkie czynności wykonać na czas?