barter

Instruktor gry na instrumencie dla orkiestry dętej OSP

Centrum kultury finansuje instruktora nauki gry na instrumencie dla orkiestry dętej OSP, która bierze udział w wydarzeniach kulturalnych. Instruktor wystawia faktury.
Czy taki wydatek w budżecie instytucji kultury jest uzasadniony, a jeśli jest, to czy należy zawrzeć z taką osobą umowę?

Czy współorganizacja wydarzenia jest świadczeniem usług?

Muzeum zawiera porozumienia z innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych, wystaw, wernisaży, konferencji itd., w ramach których ponosi koszty związane m.in. z obsługą pracowników instytucji, przewozem dzieł własnym środkiem transportu, przygotowaniem ekspozycji, aranżacji, przygotowaniem sali. Współorganizator i partner przedsięwzięcia — również instytucja kultury — zobowiązuje się do promocji, pokrycia kosztów projektów graficznych, rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu oraz koordynacji organizacji wydarzenia. Koszty ponoszone przez strony porozumienia zostały wycenione w tej samej wartości, są równoważne.
Czy tego typu współpraca podlega obowiązkowi fakturowania jako świadczenie usług wzajemnych na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też w tym przypadku zobowiązania stron nie mają na celu świadczenia usług wzajemnych na rzecz partnera, a celem jest realizacja wspólnego celu — współorganizacji imprezy?

Umowa z patronem medialnym

W porozumieniu z patronami medialnymi instytucja kultury prezentuje ich logo, a oni w zamian gwarantują jej udostępnienie czasu antenowego, prezentowanie jej publikacji itp. Jest to więc wymiana usług reklamowych.
Czy w takim przypadku jest to umowa barterowa?
Czy można takiej umowy nie zawierać i jej nie wyceniać?

Oddanie w użytkowanie lokalu w zamian za reklamę

Pytanie Pytanie dotyczy rozliczenia umowy współpracy polegającej na wzajemnym świadczeniu usług w ramach organizacji warsztatów. Instytucja kultury w ramach umowy o współpracy przekazuje pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia. Ich organizatorem jest stowarzyszenie, które — w ramach umowy za umożliwienie korzystania z lokali we wszystkich materiałach reklamowych promujących dany cykl szkoleń i warsztatów — umieści logo instytucji kultury i będzie ją promować. Transakcje są wzajemnie […]

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Umowa na wzajemne świadczenie usług w instytucjach kultury<

Dom kultury zawarł umowę na wzajemne świadczenie usług. Dom kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT, natomiast firma, z którą zawarł umowę, jest czynnym podatnikiem VAT. Wartość świadczonych usług jest równa dla obu stron. Jak należy księgować transakcję wzajemnej wymiany usług?