bieżący rok obrotowy

Prawidłowe określenie okresu sprawozdawczego w polityce rachunkowości

Instytucja kultury w swojej polityce rachunkowości dokonała następującego zapisu: «Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze, przez które rozumie się okresy, za które jednostka na podstawie ksiąg rachunkowych sporządza sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów, i tak:

  • Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  • Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
  • Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
  • Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
  • Rb-WS — roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych,
  • sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego».

Czy taki zapis w polityce rachunkowości jest prawidłowy?

Korekta sprawozdania finansowego w instytucjach kultury

• W przypadku stwierdzenia błędu w księgach rachunkowych instytucji, należy go poprawić • Sposób poprawienia błędu zależy od tego, kiedy wykryto błąd i czego on dotyczy oraz czy może on być istotny dla czytelników sprawozdania finansowego • Przy ujmowaniu skutków korekty błędów w księgach rachunkowych i ujawnianiu ich w sprawozdaniu finansowym warto korzystać z informacji zawartych w KSR nr 7