cena oferty w zamówieniu publicznym

Wybór oferty o cenie wyższej niż kwota zamówienia publicznego

Teatr prowadził postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego na dostawę, instalację oraz konfigurację systemu do obsługi zakupu biletów na spektakle przez Internet. Część środków przeznaczonych na to zamówienie miała pochodzić z dotacji celowej z urzędu miasta.
Przed otwarciem ofert teatr podał do publicznej wiadomości, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określoną kwotę. Natomiast cena oferty, którą zamawiający uznał za najkorzystniejszą, jest o 5% wyższa od podanej kwoty. Co w tej sytuacji powinien zrobić teatr?

Rażąco niska cena w ofercie

• Brak jest określenia poziomu ceny przesądzającego o tym, że jest ona rażąco niska • Wątpliwości co do ceny trzeba wyjaśniać z wykonawcą składającym ofertę • Wyjaśnienia wykonawcy muszą być merytoryczne