certyfikat rezydencji podatkowej

Umowa o dzieło z niemieckim rezydentem podatkowym

Instytucja kultury ma zamiar zawrzeć umowę o dzieło z Polakiem, którego miejscem stałego pobytu są Niemcy. Autor przedłożył instytucji certyfikat rezydencji podatkowej na terenie Niemiec.
Czy instytucja powinna naliczyć podatek i odprowadzić zaliczkę?
Jakie dokumenty instytucja powinna złożyć do właściwego urzędu skarbowego?

Zwrot kosztów pobytu osobie zagranicznej w ramach realizacji projektu

Instytucja kultury organizuje i finansuje — w ramach projektu dofinansowywanego z dotacji MKiDN — koszty pobytu (tj. przejazdu, wyżywienia i noclegów) kilku osobom z Ukrainy, które są partnerami w tym projekcie. Nie zawarto z tymi osobami żadnych umów.
Czy te świadczenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Od czego zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku?

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 r.

  • Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność będą mogli skorzystać ze stawki podatku w wysokości 15%
  • Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z obniżonej stawki podatku
  • Dzięki zmianie definicji dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów, instytucje kultury będą częściej korzystały z certyfikatów rezydencji

Współpraca z cudzoziemcami i okres ważności certyfikatów rezydencji

• Świadczenia na rzecz nierezydentów zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym • Instytucja kultury, która wypłaca takie świadczenia, nie musi jednak potrącać podatku, jeśli nierezydent przedstawi jej certyfikat swojej rezydencji podatkowej • Od 4 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają okres ważności dla certyfikatów rezydencji

Certyfikat rezydencji podatkowej

• Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest jednym z warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła • Certyfikat rezydencji powinien być wydany przez właściwe władze podatkowe państwa, w którym odbiorca należności wypłacanych przez instytucję kultury w Polsce jest rezydentem podatkowym • Posiadany certyfikat rezydencji powinien być ważny na dzień wypłaty należności na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego