czas pracy

Zmiana systemu czasu pracy

W instytucji kultury prowadzona jest działalność gastronomiczna. Kierownika działu gastronomii zatrudniono w podstawowym systemie czasu pracy, ale w związku ze specyfiką jego pracy (praca w weekendy oraz w porze nocnej) instytucja zamierza wprowadzić u niego równoważny system czasu pracy oraz porę nocną.
Czy wystarczy zmienić informację o warunkach zatrudnienia i powiadomić pracownika o jego przejściu na równoważny system czasu pracy i o pracy w porze nocnej, czy też trzeba zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia?

Norma czasu pracy

Pracownik kina pracuje od czwartku do poniedziałku. Jego dniami wolnymi jest wtorek i środa. Obowiązuje go miesięczny okres rozliczeniowy.
Jeżeli w sierpniu 2022 r. pracodawca udzieli mu dnia wolnego w każdy wtorek i środę, to czy wystąpi niedopracowanie normy godzin?

Czas pracy kierowcy

Oddelegowany w podróż służbową pracownik merytoryczny instytucji kultury wraz z kierowcą wyruszył w drogę 9 lutego o 07:30. Obaj na miejsce docelowe dotarli o 19:30. Następnego dnia pracownik merytoryczny wykonywał obowiązki służbowe, a kierowca pracował za kierownicą od 07:30 do około godziny 13:00, kiedy to samochód uległ awarii i został przetransportowany do siedziby instytucji (o 24:00). Od 13:00 kierowca nie prowadził wprawdzie pojazdu, ale sprawował nadzór nad jego przewozem na lawecie. Normy czasu pracy zostały wówczas przekroczone.
Obaj pracownicy stawili się do pracy następnego dnia po 11 godzinach od zakończenia delegacji. Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 07:30 do 15:30.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Różne godziny rozpoczynania pracy

Dom kultury chce zatrudnić na pełen etat pracownika odpowiedzialnego za planowanie, organizację i przeprowadzanie warsztatów plastycznych, realizację wystaw stałych i czasowych oraz organizację i planowanie wydarzeń kulturalnych. Będzie on pracować w godzinach od 07:30 do 15:30, jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba, aby warsztaty prowadził on w godzinach popołudniowych. Nie można tego ustalić z wyprzedzeniem, ponieważ zależy to od bieżących potrzeb instytucji.
Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawierać informację o możliwych innych godzinach pracy, czy jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą? Zawsze będzie to 8 godzin dziennie.

Wniosek o obniżenie czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Pracownica domu kultury złożyła — z zachowaniem okresu 21 dni przed powrotem z urlopu rodzicielskiego — wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Wnioskowała w nim o ¾ etatu w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. W domu kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy.
Czy w tym okresie powinna mieć obniżone proporcjonalnie wynagrodzenie oraz wymiar urlopu wypoczynkowego?
Czy na prośbę pracownicy — mimo wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy — może ona pracować zgodnie z harmonogramem dwa razy po 8 godzin i dwa razy po 7 godzin dziennie, a jeden z pięciu dni roboczych mieć wolny — czy też powinna pracować codziennie po 6 godzin?
Jeżeli po powrocie do pracy pracownica nadal będzie karmiła dziecko piersią, to w związku z rozkładem czasu pracy po 8 lub 7 godzin i jednym dniem wolnym będzie jej się należało dwa razy po 30 minut przerwy?

Praca sześć dni w tygodniu

W roku 2022 biblioteki, które będą chciały skorzystać z dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych, muszą być otwarte raz w miesiącu w sobotę przez co najmniej 4 godziny.
Jak prawidłowo ustalić czas pracy w bibliotece, w której pracuje tylko jedna osoba i jest ona jednocześnie jej dyrektorem?
Czy osoba ta może pracować w wybrany dzień roboczy, np. w piątek, krócej o godzinę, a raz w miesiącu w sobotę przez 4 godziny?

Dwa systemy czasu pracy w instytucji

Ogólna zasada, wynikająca z Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), stanowi, że pracownik pracuje w jednym systemie czasu pracy. Natomiast art. 26c ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza do pracowników instytucji kultury, dla których może być stosowany przerywany czas pracy, stosowanie równocześnie systemu organizacji czasu pracy określonego w art. 135 § 1 kp, czyli równoważnego systemu czasu pracy.
Jak rozumieć stwierdzenie, że stosowanie równocześnie tych dwóch systemów czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją?
Jakie warunki należy spełnić, by zgodnie z prawem można było w instytucji kultury stosować równocześnie system czasu pracy równoważny z przerywanym, czyli wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do maksymalnie 12 godzin z zastosowaniem przerwy trwającej nie więcej niż 5 godzin?

Praca w dniu wolnym a dwa etaty

Pracownica ma dwie odrębne umowy o pracę na stanowisku bibliotekarza 1 etat i sprzątaczki 1/5 etatu. Jako bibliotekarz pracuje również w szósty dzień tygodnia, czyli w sobotę.
Czy w związku z tym należy jej się dzień wolny również z etatu sprzątaczki?

Gdy pracodawca nie może zapewnić pracy pracownikowi

Pracownik jest zatrudniony w kinie w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdarza się, że seans filmowy nie odbywa się z powodu braku publiczności (sytuacja losowa).
Czy w takim przypadku pracownik może zakończyć pracę, nie odrabiając godzin pracy?

Dzień wolny za 25 grudnia dla niepełnoetatowca

Pracownik instytucji kultury zatrudniony jest w świetlicy wiejskiej na 1/4 etatu i wykonuje swoją pracę w poniedziałek i w środę po 3 godziny oraz w czwartek 4 godziny. Zarządzeniem dyrektora instytucji pracownicy za 25 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia) otrzymują dzień wolny w piątek 24 grudnia, czyli w Wigilię.
Czy pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu również przysługuje dodatkowy dzień wolny?

Odbiór dni wolnych od pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W muzeum obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Ze względu na specyfikę muzeum, zdarzają się okresy wzmożonej pracy i wtedy pracownicy nie mają możliwości odebrania dni wolnych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Czy pracownicy muzeum mogą odebrać te dni w kolejnym okresie rozliczeniowym?
Jak rozumieć art. 26d Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czas pracy w podróży służbowej

Pracownik przebywał w delegacji 13 godzin (była to wycieczka, otrzymał pełną dietę). W harmonogramie czasu pracy miał zaplanowane 12 godzin (równoważny czas pracy).
Ile godzin pracy uwzględnić w ewidencji czasu pracy — czy według rozliczonej delegacji, czyli 13 godzin, czy według harmonogramu czasu pracy, czyli 12 godzin? Co zrobić z różnicą jednej godziny?