czas pracy

Godziny nadliczbowe

Pracownicy gminnego ośrodka kultury objęci są ruchomym rozkładem czasu pracy wprowadzonym na swój wniosek. Pracują m.in. w następujących godzinach: poniedziałek od 08:00 do 16:00, wtorek od 10:00 do 18:00, środa od 09:00 do 17:00, czwartek i piątek od 12:00 do 20:00.
Czy dopuszczalne są następujące nadgodziny dobowe:

 • poniedziałek — od 16:00 do 23:00 (7 godzin), potem 11 godzin odpoczynku i we wtorek praca od 10:00;
 • wtorek — od 18:00 do 22:00 (4 godziny), odpoczynek 11 godzin i praca w środę od 9:00;
 • środa — od 17:00 do 01:00 (8 godzin), a praca w czwartek od 12:00 i zachowany jest odpoczynek 11 godzin?

W piątek praca od 12:00 do 20:00.
Jeżeli za pracę w sobotę (która jest dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy) od 09:00 do 17:00 instytucja odda pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego dzień wolny, to czy godziny nadliczbowe będą już w całości rozliczone? Nadgodziny dobowe będą oddane do końca miesiąca.
Ile w poszczególnych dniach może być nadgodzin dobowych przy zachowaniu odpoczynku 11-godzinnego?

Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

W bibliotece zatrudnione są tylko dwie osoby. Jedna z nich posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 08:00 do 12:00.
Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować w soboty, przy założeniu, że poniedziałek będzie miał wolny, od wtorku do czwartku będzie pracował po 8 godzin, w piątek — 7 godzin, a w sobotę 4 godziny, tak, aby zachowany był pięciodniowy i 35-godzinny tydzień pracy dla tego pracownika?
Jeśli pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymał zgodę od lekarza medycyny pracy, że może pracować 8 godzin na dobę i w godzinach nadliczbowych, czy oznacza to, że musi pracować 8 godzin dziennie, czy może pracować po 8 godzin, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. gdy drugi pracownik jest na urlopie)?

Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej osób zarządzających instytucją

W związku z nawiązaniem przez samorządową instytucję kultury współpracy międzynarodowej, osoby nią zarządzające (dyrektor, zastępca i główny księgowy) w dniach od 15 do 18 czerwca 2022 r. na zaproszenie instytucji odbyły zagraniczną delegację służbową zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 15 czerwca — czas przejazdu do miejsca docelowego, wylot o godzinie 08:50, przylot o 14:50 oraz wieczorna kolacja na zaproszenie strony goszczącej;
 • 16 czerwca (święto) i 17 czerwca — wizytacje, rozmowy i zwiedzanie ze stroną zapraszającą;
 • 18 czerwca — wylot o godzinie 14:45, czas powrotu do Polski około godziny 18:00.

Instytucja wzięła pod uwagę, że:

 • dniami wolnymi od pracy są soboty lub dni odpowiednio wyznaczone w harmonogramach pracy zapewniające taką samą liczbę dni wolnych z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w rozkładzie czasu pracy co liczbę sobót,
 • regulamin pracy obejmuje postanowienie, w którym pracownicy są objęci równoważnym systemem czasu pracy (wszyscy),
 • a także uwzględniła orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie rozliczania czasu pracy w delegacji służbowej oraz art. 131 § 2, art. 132 § 2 ust. 1, 149 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp).

Czas pracy w delegacji służbowej rozliczono następująco:

 • 15 czerwca — czas przejazdu (zaliczony czas pracy 8 godzin) / uroczysta kolacja niezaliczona do czasu pracy,
 • 16 czerwca (Boże Ciało) — „praca w święto” — udzielenie w zamian dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 czerwca / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2kp,
 • 17 czerwca — zaliczony czas pracy 8 godzin / kwestie rozkładu aktywności w tym dniu powyżej 8 godzin pominięte ze względu na art. 149 § 2 kp,
 • 18 czerwca 2022 r. — (sobota wolna) czas przejazdu poza normalnym czasem pracy — niezaliczany do czasu pracy i nienaruszający odpoczynku tygodniowego.

Kolejny dzień pracy to poniedziałek 20 czerwca 2022 r.
Czy prawidłowo policzono czas pracy?

Umowa o pracę i o dzieło z pracownikiem artystycznym

Pracownicy artystyczni (muzyk, aktor) w umowach o pracę są zobowiązani do świadczenia pracy podczas prób, do indywidualnej pracy artystycznej i pozostawania w stanie gotowości. Za te czynności otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie. Instytucja przygotowuje harmonogram pracy i ewidencjonuje czas pracy pracowników artystycznych. Dodatkowo zawiera ona z pracownikami artystycznymi umowy o dzieło na występy podczas koncertów i spektakli z przeniesieniem praw autorskich. Wykonawca dzieła nie jest chroniony przepisami prawa pracy, m.in. przepisami o dobowej normie czasu pracy.
Czy do dobowej normy czasu pracy pracownika artystycznego powinno się wliczać czas pracy przepracowany w ramach umowy o dzieło? Często zdarza się, że tego samego dnia pracownik artystyczny wykonuje pracę w ramach stosunku pracy i w ramach umowy o dzieło, co może powodować, że rzeczywisty przepracowany czas przekracza dobową normę czasu pracy.

Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta

Czy dyrektor instytucji kultury ma prawo do odebrania wolnego za przepracowane soboty, niedziele czy święta?

Zmiana systemu czasu pracy

W instytucji kultury prowadzona jest działalność gastronomiczna. Kierownika działu gastronomii zatrudniono w podstawowym systemie czasu pracy, ale w związku ze specyfiką jego pracy (praca w weekendy oraz w porze nocnej) instytucja zamierza wprowadzić u niego równoważny system czasu pracy oraz porę nocną.
Czy wystarczy zmienić informację o warunkach zatrudnienia i powiadomić pracownika o jego przejściu na równoważny system czasu pracy i o pracy w porze nocnej, czy też trzeba zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia?

Norma czasu pracy

Pracownik kina pracuje od czwartku do poniedziałku. Jego dniami wolnymi jest wtorek i środa. Obowiązuje go miesięczny okres rozliczeniowy.
Jeżeli w sierpniu 2022 r. pracodawca udzieli mu dnia wolnego w każdy wtorek i środę, to czy wystąpi niedopracowanie normy godzin?

Czas pracy kierowcy

Oddelegowany w podróż służbową pracownik merytoryczny instytucji kultury wraz z kierowcą wyruszył w drogę 9 lutego o 07:30. Obaj na miejsce docelowe dotarli o 19:30. Następnego dnia pracownik merytoryczny wykonywał obowiązki służbowe, a kierowca pracował za kierownicą od 07:30 do około godziny 13:00, kiedy to samochód uległ awarii i został przetransportowany do siedziby instytucji (o 24:00). Od 13:00 kierowca nie prowadził wprawdzie pojazdu, ale sprawował nadzór nad jego przewozem na lawecie. Normy czasu pracy zostały wówczas przekroczone.
Obaj pracownicy stawili się do pracy następnego dnia po 11 godzinach od zakończenia delegacji. Kierowca pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od godziny 07:30 do 15:30.
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowcy?

Różne godziny rozpoczynania pracy

Dom kultury chce zatrudnić na pełen etat pracownika odpowiedzialnego za planowanie, organizację i przeprowadzanie warsztatów plastycznych, realizację wystaw stałych i czasowych oraz organizację i planowanie wydarzeń kulturalnych. Będzie on pracować w godzinach od 07:30 do 15:30, jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba, aby warsztaty prowadził on w godzinach popołudniowych. Nie można tego ustalić z wyprzedzeniem, ponieważ zależy to od bieżących potrzeb instytucji.
Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawierać informację o możliwych innych godzinach pracy, czy jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą? Zawsze będzie to 8 godzin dziennie.

Wniosek o obniżenie czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Pracownica domu kultury złożyła — z zachowaniem okresu 21 dni przed powrotem z urlopu rodzicielskiego — wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Wnioskowała w nim o ¾ etatu w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. W domu kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy.
Czy w tym okresie powinna mieć obniżone proporcjonalnie wynagrodzenie oraz wymiar urlopu wypoczynkowego?
Czy na prośbę pracownicy — mimo wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy — może ona pracować zgodnie z harmonogramem dwa razy po 8 godzin i dwa razy po 7 godzin dziennie, a jeden z pięciu dni roboczych mieć wolny — czy też powinna pracować codziennie po 6 godzin?
Jeżeli po powrocie do pracy pracownica nadal będzie karmiła dziecko piersią, to w związku z rozkładem czasu pracy po 8 lub 7 godzin i jednym dniem wolnym będzie jej się należało dwa razy po 30 minut przerwy?

Praca sześć dni w tygodniu

W roku 2022 biblioteki, które będą chciały skorzystać z dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych, muszą być otwarte raz w miesiącu w sobotę przez co najmniej 4 godziny.
Jak prawidłowo ustalić czas pracy w bibliotece, w której pracuje tylko jedna osoba i jest ona jednocześnie jej dyrektorem?
Czy osoba ta może pracować w wybrany dzień roboczy, np. w piątek, krócej o godzinę, a raz w miesiącu w sobotę przez 4 godziny?

Dwa systemy czasu pracy w instytucji

Ogólna zasada, wynikająca z Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), stanowi, że pracownik pracuje w jednym systemie czasu pracy. Natomiast art. 26c ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza do pracowników instytucji kultury, dla których może być stosowany przerywany czas pracy, stosowanie równocześnie systemu organizacji czasu pracy określonego w art. 135 § 1 kp, czyli równoważnego systemu czasu pracy.
Jak rozumieć stwierdzenie, że stosowanie równocześnie tych dwóch systemów czasu pracy powinno być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją?
Jakie warunki należy spełnić, by zgodnie z prawem można było w instytucji kultury stosować równocześnie system czasu pracy równoważny z przerywanym, czyli wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do maksymalnie 12 godzin z zastosowaniem przerwy trwającej nie więcej niż 5 godzin?