czas pracy

Wprowadzenie różnych systemów czasu pracy

Czy w instytucji kultury, w której nie ma regulaminu pracy ani nie działają związki zawodowe, system równoważnego czasu pracy wprowadza się obwieszczeniem dyrektora instytucji po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników, czy też jest to wyłączna decyzja dyrektora?
Czy w tym samym obwieszczeniu można dodać zapis, że w przypadkach uzasadnionych organizacją oraz miejscem wykonywania pracy wprowadza się możliwość stosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
Czy systemem równoważnego czasu pracy można objąć wyłącznie instruktorów, a pracowników biblioteki wchodzącej w skład ośrodka kultury pozostawić w systemie podstawowym?
Czy wprowadzenie tych rozwiązań wymaga uzyskania opinii organizatora (jednostki samorządu terytorialnego)?

Czas pracy na warsztatach

Dwie pracownice instytucji kultury będą prowadzić 3-dniowe wyjazdowe warsztaty taneczne dla około 10 dzieci. Godziny nocne obowiązujące w tej instytucji to 23:00–07:00. Codzienny grafik pracy pierwszej z pracownic to: poniedziałek, środa i piątek od 09:00 do 17:00, wtorek od 11:00 do 19:00, czwartek od 08:00 do 16:00, a drugiej: poniedziałek i wtorek od 12:00 do 20:00, środa i piątek od 08:00 do 16:00, czwartek od 13:00 do 21:00. Obie opiekunki objęte są ruchomym rozkładem czasu pracy.
Jak rozliczyć czas pracy tych osób, żeby nie powstały nadgodziny?
Czy powinny napisać wniosek do pracodawcy o zmianę godzin pracy na czas prowadzenia warsztatów, np. jedna od 07:00 do 15:00, a druga od 15:00 do 23:00, i naprzemiennie sprawować opiekę nad dziećmi?
A co z czasem, kiedy dzieci śpią, czyli od 23:00 do 07:00? Czy czas opieki w nocy też należy liczyć jako czas pracy?

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością

W gminnym ośrodku kultury i sportu (GOKiS) zatrudnione są trzy osoby, w tym dwie na cały etat (dyrektor — na podstawie powołania — oraz instruktor kulturalno-oświatowy) i jedna na część etatu (główny księgowy). Dyrektor oraz instruktor przedstawili orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i w związku z tym obowiązuje ich 7-godzinny dzień pracy (35 godzin tygodniowo). Praca w GOKiS odbywa się w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do piątku. Sporadycznie — kilka razy do roku — ośrodek organizuje imprezy i uroczystości (festyny, pikniki, uroczystości okolicznościowe), które zwykle odbywają się w sobotę lub niedzielę.
Czy dyrektor i instruktor mogą przyjść w te dodatkowe dni do pracy, a następnie odebrać w ciągu 6 dni lub w ciągu okresu rozliczeniowego dzień wolny?

Akta osobowe dyrektora instytucji kultury

Akta osobowe dyrektora instytucji prowadzone są w starostwie powiatowym, który jest organizatorem tej instytucji. Pracownicy instytucji potwierdzają obecność w pracy poprzez składanie podpisu na liście obecności. Obecnie dyrektor jednostki również podpisuje się na liście obecności.
Czy jest konieczne potwierdzanie obecności przez dyrektora?
Dla pracowników tworzone są grafiki i miesięczna ewidencja czasu pracy. Do tej pory tego typu dokumentację instytucja tworzyła też dla dyrektora. Czy słusznie?
Czy za dokumentację związaną z zatrudnieniem dyrektora odpowiada tylko organizator, czy powinna ją również prowadzić instytucja kultury?

Tygodniowe odpoczynki a zmiana okresu rozliczeniowego

Instytucja kultury jest czynna od poniedziałku do soboty. Niedziela jest dniem wolnym od pracy. Pracownicy działów obsługi czytelników objęci są ruchomym czasem pracy i pracują zgodnie z harmonogramem w systemie podstawowym, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Godziny pracy w harmonogramach planuje się na poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07:00 do 15:00 lub od 10:00 do 18:00 (różnie w różnych tygodniach), a w środy i soboty od 07:00 do 15:00. Najczęściej pracownik w jednym tygodniu pracuje 6 dni, a w następnym 4.
Czy przy tak ustalonym grafiku, tj. 6 dni pracy w danym tygodniu, zachowany jest odpoczynek tygodniowy?
Czy można uznać, że pracownik, który kończy pracę w sobotę o godzinie 15:00, niedzielę ma wolną (jak co tydzień) i przychodzi do pracy w poniedziałek na godzinę 07:00, ma zachowany w danym tygodniu odpoczynek tygodniowy? Jeśli nie, to czy w takich tygodniach danego okresu rozliczeniowego, aby zachować odpoczynek tygodniowy, należy planować dzień wolny W5 już przed pracującą sobotą dla danego pracownika, np. piątek?
Jak rozwiązać problem odpoczynku tygodniowego przy tak niekorzystnym ułożeniu kalendarza, gdy pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest niedziela?

Wolne za pracę w sobotę w następnym okresie rozliczeniowym

Pracownik biblioteki miał dyżur w sobotę, która jednocześnie była ostatnim dniem miesiąca i nie miał już możliwości odebrania dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym.
Czy dzień wolny za dyżur może odebrać on w następnym okresie rozliczeniowym?

Przerywany system czasu pracy z Kodeksu pracy a przerywany czas pracy z ustawy o działalności kulturalnej

Główna księgowa, która pracuje również na stanowisku instruktora fitness, dwa razy w tygodniu pracuje w przerywanym systemie czasu pracy: we wtorki i piątki w godz. 07:00–12:00 oraz 16:00–19:00. Pracownica w czasie przerwy w pracy wraca na 4 godziny do domu. Pracuje w ten sposób na własny, złożony ustnie wniosek. Potwierdzeniem tej sytuacji jest jedynie ewidencja czasu pracy pracownicy.
Czy pracownicy należy jej się wynagrodzenie za czas przestoju w pracy?

Dni wolne za przepracowane niedziele i święta po ustaniu powołania dyrektora instytucji kultury

31 grudnia 2023 r. dyrektorowi instytucji kultury skończyło się powołanie. Nie odebrał on dni wolnych za przepracowane niedziele i święta. Od 1 stycznia 2024 r. jest z nim zawarta umowa o pracę na czas określony na rok na stanowisku instruktora.
Czy możliwe jest zawarcie porozumienia, aby za te dni dyrektor odebrał dni wolne przy zatrudnieniu na umowę o pracę? Czy z końcem powołania dni te przepadają?
Czy umowę na czas określony zawarto zgodnie z prawem, jeśli były dyrektor przepracował w placówce 8 lat?

Zmiana systemu czasu pracy z podstawowego na przerywany

Instytucja kultury zatrudniła pracownika na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Ze względu na rodzaj oraz organizację pracy instytucji zaistniała potrzeba zmiany systemu czasu pracy pracownika.
Czy można zmienić system czasu pracy z podstawowego na przerywany, biorąc pod uwagę, że nie jest on uregulowany w regulaminie pracy instytucji?
Czy zatrudnienie (lub zmiana systemu czasu pracy) w przerywanym systemie czasu pracy może być wprowadzone indywidualnie – dla jednego pracownika, bez konieczności zmiany w regulaminie pracy? A jeśli tak, to w jaki sposób przeprowadzić tę zmianę?
Czy za trwającą nie dłużej niż 5 godzin przerwę przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Dni do przepracowania po urlopie bezpłatnym

Zatrudniony na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy (pracuje także w soboty) pracownik od 1 czerwca do 16 lipca 2023 r. przebywał 10 dni na urlopie bezpłatnym. W lipcu miał on do przepracowania 84 godziny. Urlop bezpłatny obejmował 40 godzin, pozostało więc 11 dni roboczych (44 godziny).
Czy pracownik po zakończeniu urlopu bezpłatnego miał do przepracowania w lipcu br. 44 godziny?

Czas wolny za pracę w weekendy w systemie podstawowym

Pracownicy muzeum pracują w podstawowym systemie czasu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracują od wtorku do niedzieli, ale nie w każdy weekend, tylko co drugi tydzień, bo w zamian za to mają wolne poniedziałki. W instytucji ustalane są miesięczne harmonogramy pracy. Do tej pory pracownicy składali wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w weekendy (na wolne poniedziałki).
Czy jest wymagane składanie tych wniosków, jeśli istnieje harmonogram? Czy taki czas pracy to system podstawowy?

Równoważny system pracy i dni wolne

W instytucji kultury instruktorzy pracują w równoważnym systemie czasu pracy (do 12 godzin). Pracują też w niedziele i święta zgodnie z harmonogramem.
Jeden z pracowników pracował w niedzielę 4 godziny, za co rozliczono mu 4 godziny pracy i przyznano inny dzień wolny, inny z pracowników zaś pracował w dzień świąteczny 12 godzin, za co rozliczono mu 12 godzin pracy i również otrzymał dzień wolny.
Czy takie rozliczanie godzin pracy jest poprawne?